ម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទ​យំលែងចេញ ខណៈលោកចោរប្រមូលទូរស័ព្ទអស់​ជាង​២០០គ្រឿងសរុបជាទឹកប្រាក់ជិត៥ម៉ឺនដុល្លារ​ម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទ​យំលែងចេញ ខណៈលោកចោរប្រមូលទូរស័ព្ទអស់​ជាង​២០០គ្រឿង…

source

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.